2009 ގައި ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްޤާރީ ޢަލީ ވަޙީދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ފ.ނިލަންދޫ/ ވެނީލާގެ
އިސްލާމްދީނުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ދީނީ ޢިލްމު އުނގެނުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ކީރިތި ޤުރްއާން އުނގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޤާސިމް
އއ. މަތިވެރި/ ފިނިވާގެ
ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
ކްލީކް ކޮލެޖް
ތަޢްލީމަށް ޚިދްމަތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
ޑައިބިޓިސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
ހ.ޑީންސްވިލާ
ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން؛ ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ސަލްމާ ފިކުރީ
މ.ގަހާ
މުޖްތަމަޢުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން، (ގުޑް ގަވަރނަންސް)
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ދިރާގު)
19 މެދުޒިޔާރަތްމަގު
މުވާޞަލާތުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢާޞިފް
ހ.ފޭދޫ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޝައުޤުވެރި ކުރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޤަމީރާ އާދަމް
އއ.ތޮއްޑޫ/ ދޫރެސް
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަބްދުﷲ
ގ.ޖަނަވަރީމާގެ
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން؛ ކޭކު އެޅުމާއި ކޭކު ޑެކަރޭޝަންގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ސ.ފޭދޫ/ ސުތުލިމާގެ
ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން ޚަބަރާއި މަޢްލޫމާތު ފެތުރުވުމުގެ ދާއިރާއިން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
އަލްފާޟިލް ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ވ. ތިނަދޫ/ ހޮނޑައިދޫގެ ގ.ގްރީންހައުސް
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
ޕޮލިސް ސާޖަންޓް އިސްމާޢީލް ޝުޖާއު
މ.ސްޕޮޓްލައިޓް
ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ލިޔުމާއި ކުރެހުމާއި ފަރުމާކުރުމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނަހުލާ
މއ.ކަބީލާގެ
ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ފިލްމު އުފެއްދުމާއި ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2009 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: