2009 ގައި ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ލޯޖެހި އަޙުމަދު މަނިކު
ގ.ޕަރނިސް
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން؛ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ވަޖީހު
މ. ހަޒާރުމާގެ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ ބޯޑް ބިލްޑިންގގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މައިނާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ގ. މައިނާގެ
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި، ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޗިޅިޔާ މޫސާ މަނިކު
މއ.ޗިޅިޔާވިލާ
ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ފިލްމާއި ތަމްސީލް ކުޅުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2009 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: