2017 ގައި ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްޤާރިއާ ފާޠިމަތު ރަޝީދާ
ހ. ކިވީ
ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްއުސްތާޛު މޫސާ އަންވަރު ޙަސަން
ޏ. ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގު ރިހިވިލާގެ
އިސްލާމްދީނަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ދީނީ ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8754 (މއ.ޝިމާގު)
ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން
މުޙައްމަދު ޝާޠިރު
ތ. ހިރިލަންދޫ ތިރިންގަލި
ދިވެހި ތާރީޚުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހި ތާރީޚާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަޙްމަދު ޟަމީރު
ޅ. ކުރެންދޫ ގަހާދަށުގެ
ޤައުމީ ތަރިކައިގެ ދާއިރާއިން؛ ޤައުމީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ރޮނގުން
ޢަބްދުﷲ މުސްތާޤު ރަޝާދު
ގދ. ތިނަދޫ ޗާންދު
ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން؛ ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާތައް އުފައްދައި ހިންގުމުގެ ރޮނގުން
މުޙައްމަދު ރަޝީދު
މ. ފަންތި
ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން؛
ނައިފަރު ޖުވެނައިލް
އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން؛
ފާޠިމަތު ޒަޢީމާ
ލ. ފޮނަދޫ މުރިގު
އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން؛ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އާސިޔަތު ނަޖީބާ
ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 02-1-99
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން؛ ފެހުމާއި ޖަރީކުރުމުގެ ރޮނގުން
ޢަލީ ޙަސަން
ރ. އަލިފުށި ފްލޯރެންސް
ބޯޓް ބިލްޑިންގގެ ދާއިރާއިން؛ އޮޑިދޯނިފަހަރާއި، ޔޮޓްފަހަރު ބަނުމާއި، ފަރުމާކުރުމުގެ ރޮނގުން
އާމިނަތު ލީލާ
ގ. ވެނީޒިއާ
މަސައްކަތްތެރި ކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ އެކި ބާވަތްބާވަތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙް
ހ. ސީސައިޑް
އިމާރާތް ކުރުމާއި، އިމާރާތް ފަރުމާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ އިމާރާތް ކުރުމާއި، އިމާރާތް ފަރުމާ ކުރުމާއި، ކޮންސަލްޓަންސީގެ ރޮނގުން
ޢަބްދުﷲ އަޒްމީނު
ގދ. ގައްދޫ އަތިރީގެ
ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ރޮނގުން
ޢަލީ ސަލީމް
މ. ތްރީ ފްލާވާރސް
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ހިންގުމާއި ފަންނީގޮތުން ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަލީ
ށ. ފޭދޫ ޑޭޒީމާގެ
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ މޫދު ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި، މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ރޮނގުން
ޢަބްދުﷲ ނިޔާޒް
މ. އާސިޔާ މަންޒިލް
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކަސްރަތު ކުރުމާއި، ކަސްރަތު ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
ފާޠިމަތު ރިޝްމާ
މ. ކެލްފޯނިޔާ 1
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ރޮނގުން
މުޙައްމަދު ޝާފީ
ސ. މަރަދޫ ވެސްޓްކޯސްޓް
ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ފޮޓޯގްރަފީގެ ރޮނގުން
މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ
ޅ. ނައިފަރު އަލިގާ
ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ލަވަކިޔުމާއި، މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި، އަމިއްލަ ރާގު އުފެއްދުމުގެ ރޮނގުން
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ގ. ތަލްވާރުގެ
ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ފިލްމާއި ޑްރާމާ ކުޅުމާއި، މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި، ސްކްރިޕްޓް ލިޔުމުގެ ރޮނގުން
ފަސްޓް ސާޖެންޓް ސަމްޙާ ޔޫސުފް
ޅ. ނައިފަރު މާތިލަ
އަންހެނުންގެ ދާއިރާއިން؛ ޢާންމުކޮށް އަންހެނުން ކޮށްނޫޅޭ ބާވަތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
މަރްޔަމް ޝިފްޒާން
މ. ހިޔަލީގުލްޝަން
އަންހެނުންގެ ދާއިރާއިން؛ ޢާންމުކޮށް އަންހެނުން ކޮށްނޫޅޭ ބާވަތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
ރާބިޢާ ޙުސައިން
ބ. މާޅޮސް ފެންފިޔާޒުގެ
އަންހެނުންގެ ދާއިރާއިން؛
މުޙައްމަދު ޝާރިފް
އދ. މާމިގިލީ މަރިޔާޛު
ޒުވާނުންގެ ދާއިރާއިން؛ މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި އުފެއްދުންތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރުފު ކުރުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ރަސްމިއްޔާތުގެ ފޮޓޯ އަލްބަމް

2017 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: