2017 ގައި މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ޑޮކްޓަރ މަރްޔަމް ސުޒާނާ
ގ. ނާރެހި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލު ކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ މަރްޔަމް ވަސީމާ
ޅ. ހިންނަވަރު ނިޝާން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލު ކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ ފަޟީލާ ވަޙީދު
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކުއްޅަވައްގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލު ކުރެއްވުން
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ރިޟާ
ހ. އުމަރުފަރު
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
ޙާރިޘަތު މުޙައްމަދު
ސ. ހިތަދޫ ރަންފަސް
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަޙްމަދު ޢާޞިމް
ހ. މަލާގާ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އިބްރާހީމް އަންވަރު
އއ. ރަސްދޫ ބްލޫމީޑް
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
ޢާޠިފާ ޒަކަރިއްޔާ
ހއ. މާރަންދޫ ނޫރަލީގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
ދިޔާނާ ޢަބްދުﷲ
ދ. ހުޅުދެލީ ރަންކޮކާގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
ޢާއިޝަތު ޒިދުމާ
ރ. ވާދޫ އުދަރެސް
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަޙްމަދު މިފުޒާލް
އއ. އުކުޅަސް ހީނާމާގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
ޚަދީޖާ ލީޒާ
ހއ. ކެލާ ނިވާދަށުގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
ހަނާ މުޙައްމަދު ސަޢީދު
ބ. މާޅޮސް ހަވޭލި
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
ޝާހިދާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު
ބ. އޭދަފުށީ ފުނަދޫގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރުހްޝާ ނަޝީދު
މ. ކަޅި
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަޙްމަދު ޒަކަރިއްޔާ
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހިތިގަސްދޮށުގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަޙްމަދު ނަޝްވާން ޢަބްދުލްމަތީން
ގ. ޗަމަން
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަޙްމަދު ރާމިޙު
އއ. އުކުޅަސް ގުލޭނޫރަންމާގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
ފާޠިމަތު އަމްނާ ޢަޒީޒް
ލ. މާވަށް މާޒީ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
ޚަދީޖާ އަޙްމަދު
ޏ. ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު ލަގްޒަރީވިލާ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
ޙަސަން ނަޞީޙު
ބ. އޭދަފުށީ ރޯޝަނީގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
ޝާޢިރާ އަޙްމަދު
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޭޅި
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
ޢާއިޝަތު ޢަޒުމާ
ބ. އޭދަފުށި އަތިރީގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
ޖާރނީ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަޢުރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންކުރުމަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ރަސްމިއްޔާތުގެ ފޮޓޯ އަލްބަމް

2017 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: