2020 ގައި ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްޤާރީ މަޢުޞޫމް ސަލީމް
ޝަބްނަމްގެ ކ. ކާށިދޫ
ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި އުނގަންނައިދިނުމާއި، ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމުގެ ދާއިރާއިން؛ ކީރިތި ޤުރްއާން އުނގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނގުން
އައްޝައިޚު ޝަރަފުއްދީން ޢަލީ
ފަލާހީ ރ. އަލިފުށި
ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި އުނގަންނައިދިނުމާއި، ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމުގެ ދާއިރާއިން؛ ކީރިތި ޤުރްއާން އުނގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނގުން
އަލްޤާރީ ޢަބްދުﷲ ޢިމާދު
ގ. ޒަމާނީ ގުލްޝަން
ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި އުނގަންނައިދިނުމާއި، ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމުގެ ދާއިރާއިން؛ ކީރިތި ޤުރްއާން އުނގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނގުން
ޑޮކްޓަރ ސަޢުދުﷲ ޢަލީ
އެއްގަމުގެ ބ. ކެންދޫ
އިސްލާމްދީނަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ދީނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމާއި، ދީނީ ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ދީނީ ރޮނގުން ޚިދުމަތް ކުރުމާއި، ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ރޮނގުން
ޑޮކްޓަރ އަޝްރަފް ޢަބްދުއްރަޙީމް
ރޭނިގެ ނ. ކުޑަފަރި
ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހިބަހާއި ބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޠާރިޤު
ރަތްވިލާގެ ނ. މަނަދޫ
ޤައުމީ ތަރިކައިގެ ދާއިރާއިން؛ ޤައުމީ ތަރިކަ ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުޙައްމަދު
މއ. މާވަރު
ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން؛ އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށާއި މީހުންނަށް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ރޮނގުން
ޑޮކްޓަރ ޖުމޭލާ ބޭގަމް
ގ. ނިލަންދޫ
ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން؛ ޢާންމު ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމާއި، ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ރޮނގުން
ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ކުއްޅަވައްގެ ސ. ހުޅުދޫ
ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން؛ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ރޮނގުން
ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝާފިޢު
މ. ޕޯލްސްޓާރ
ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން؛ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މަޢީދު މުޙައްމަދު ޒާހިރު
މއ. ކިނާރާހައުސް
އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން؛ ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީއަށާއި، ޒުވާނުން ބިނާކުރުމަށާއި، ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ފަތިސް ގދ. ތިނަދޫ
އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން؛ ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މާޒިން
ވ. ނޯޗާންސް
އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން؛ ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙުސައިންފުޅު
އައިރިސްގެ ރ. ކަނދޮޅުދޫ
ކުދިފަންތިއާއި، މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން؛ ފެހުމާއި ޖަރީކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޝީޒާ ޢިމާދު
މ. ވޭލްޝާރކް
ހެއަރ އެންޑް ބިއުޓީގެ ދާއިރާއިން؛ މީހުން ބިނާކުރުމާއި މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ސަމްޢާން
ފެހިވިލާގެ ހއ. ކެލާ
ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޚުޝްރުވާން އަޙްމަދު
ހ. މާކަރީހައުސް
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ މޫދު ކުޅިވަރު އާލާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް
ނެދުންގެ ރ. ރަސްމާދޫ
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ މޫދު ކުޅިވަރު އާލާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙުސައިން
ގ. އޮއިވާލި
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ މޫދު ކުޅިވަރު އާލާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޝުޖާޢު ސަލީމް
ހ. ރުމޭނިއާ
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ މީހުން ތަމްރީނު ކުރުން
އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ޢަޡީމް
ހ. ފެއަރީޕެލަސް
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނިޝާން
ގ. ކޫލްގްރާސް
ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ފޮޓޯގްރަފީގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އިޙްފާލް އަޙްމަދު
ހ. ފްލޭޝް
ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ފައިން އާޓްސް (ލިޔުމާއި ކުރެހުމާއި ފަރުމާކުރުން)ގެ ރޮނގުން
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު
ކުންނާރުގެ ދ. ރިނބުދޫ
ޒުވާނުންގެ ދާއިރާއިން؛ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2020 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތް
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: