2020 ގައި ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު
މއ. ކޮޕީގެ
ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
މާޒީ ލ. މާވަށް
ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން
އަލްމަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ވަޙީދު
މ. މޫން ޑްރޮޕްސް
ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ވަޙީދު
ގ. ކަލާވެހި
ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް ޢަދުނާން ޢަލީ
ގ. އާސަމް
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް
ހ. ގަދަމޫ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދު
އައްސޭރި ށ. މަރޮށި
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ވަޙީދާ
ހ. ދުނި
އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ އިބްރާހީމް
ހ. ނޫމާގެ
ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު
ކުދިމާވިލާ ގދ. ތިނަދޫ
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން
ގ. ހުދުރުވާގެ
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ލަޠީފް
ހ. ސީވީޑް
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަނިކު
ހ. ވަވޮއި
ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2020 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތް
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: