2012 ގައި ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް އާދަމް ޒާހިރު
މ.ކުރޮޅި
ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހިބަހުގެ ޢިލްމު ކުރިއެރުވުމާއި ބަސް ދިރާސާ ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް
އއ. ތޮއްޑޫ/ ގިރިޓީގެ (މ.ކުރިމާ)
ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހި ޅެންވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ތައުފީޤު
ރަތްބަގީޗާގެ/އދ.މަހިބަދޫ
ދިވެހި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައިގެ ދާއިރާ؛ ދިވެހިންގެ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަރުވައި އާލާކުރުމުގެ ރޮނގުން
ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢަލީ ނާޒް
ހ.ސީސައިޑް
ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން؛ ނަފްސާނީ ބަލިތަކާބެހޭ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒިނާން
ހ.ކުރެދިމާގެ
ޞިއްހީ ދާއިރާއިން؛ ކަސްރަތު ކުރުމާއި ކަސްރަތު ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ގއ.ދެއްވަދޫ/މާޖެހިގެ (ހ.ނަރިދޫގެ)
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޝައުޤުވެރި ކުރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަމީޒު އިބްރާހީމް
ނ.ކުޑަފަރި/ހޮޅުދޫގެ (ދަފްތަރު ނަންބަރު 4148)
އިޖްތިމާޢީ ޚިދްމަތުގެ ދާއިރާއިން؛ އިންސާނިއްޔަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މާޖިދު
ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 02-3-7 (މ.ޖާޔާ)
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން؛ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޔޫސުފް
ގުލްރައުނާގެ/ރ.އަލިފުށި
ބޯޓް ބިލްޑިންގގެ ދާއިރާއިން؛ އުޅަނދުފަހަރު ފަރުމާކުރުމާއި ކިއްސަރުވަޑާމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޒުބައިރު
އަސުރުމާގެ/ބ.ތުޅާދޫ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ ލިޔެލާޖެހުމުގެ ރޮނގުން
ކެޕްޓަން އަޙްމަދު ޒުބައިރު
މ.މޯނިންގވިލެޖް
ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މަސްޢޫދު ޢަލީ
ހެޕީކޯނަރ/ސ.ހުޅުދޫ (މއ.ދޫނިތުނޑި)
ޚަބަރާއި މަޢްލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ހުށަހެޅުމުގެ ހުނަރުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ނަޞީރު
މަތިހާ/ބ.އޭދަފުށި
ޚަބަރާއި މަޢްލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ނޫސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޙަލީމް
މ.ފްލޭގް
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި ކުޅިވަރު އާލާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރިޔާޒް
ވ.ނަލަދުވެލި
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ހިންގުމާއި، ފަންނީ ރޮނގުން ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުވައިބު
މ.ނޫވިލު
ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ކުރެހުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ރޯނުގޭ ޙަސަންމަނިކު
ވ.ކަންދު
ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ފިލްމާއި ތަމްސީލު ކުޅުމުގެ ރޮނގުން
ސްޓާފް ސާރޖަންޓް ޙުސައިން ޢަލީ
ފެހިވިނަ/ފ.ނިލަންދޫ (މއ.އޯކިޑުގެ)
ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ލަވަކިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޢަލީ
ގ.އެތުމާވިލާ
އެޕްލައިޑް އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ފެޝަން ޑިޒައިނިންގއާއި ޑެކަރޭޓިވް އާޓްސްގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ރަސްމިއްޔާތުގެ ފޮޓޯ އަލްބަމް

2012 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: