2012 ގައި ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ފަޟީލަތުއްޝައިޚު ޢުޘްމާނު ޢަބްދުﷲ ޢުމްރީ
މ.ރިހާބު
އިސްލާމްދީނުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ޚިދުމަތްކުރުމާއި، ދިނީ ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢަލީ
މ. ރަތްމަންދޫ ހަނދުވަރީގެ
ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހިބޭސްވެރިކަން ކުރުމާއި އެމަސައްކަތް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު
ގ.ގަލޮޅުފެހި
ޢިމާރާތް ކުރުމާއި، ޢިމާރާތް ފަރުމާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ރަސްމިއްޔާތުގެ ފޮޓޯ އަލްބަމް

2012 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: