2012 ގައި މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
ޏ.ފުވައްމުލައް، ދޫޑިގަން / އީސްޓްލައިޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ
ސ.ހިތަދޫ / ކޯޒީރައުންޑް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ މަރްޔަމް ސުޒީ އާދަމް
މ.އެމޭޒަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަފީޤް
ސ.ހިތަދޫ/ދިރޭލާލްގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢަލީ ނާޒް
ހ.ސީސައިޑް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ އިބްރާހީމް މަޙްފޫޡް
މ.އެލްސިއޯން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ ޢާޞިމް އަޙްމަދު
ގ.ފަރުކަނި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ އިބްރާހީމް މުޞްޠަފާ
ސ.ހުޅުދޫ/ދުންފިނިގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު މަޙްފޫޡާ
ހ.އެލްޕާޝޯ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަލީމް
ހ.ގްރީންލައިޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު
މ.ޒޭވަރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ މަޙްމޫދު ރިޔާޟް
ޅ.ނައިފަރު/ކަރަންކާގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ ދީބާ މޫސާ
މ.ވައިޓްބެލް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރެއްވުން
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޝަހުނީޒާ ނަޞީރު
ހއ.ދިއްދޫ/ތިލަދޫ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީ
ހއ.ތަކަންދޫ/ލަކުސްލީން
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒު
ޅ.ކުރެންދޫ/ސޯސަންގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ނާޒްލީ ރަޝާދު
ބ.ތުޅާދޫ / ތަނޑިރަތްމާގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ދީނާ ނިޒާރު
ގއ.ދާންދޫ / އެމެޒަން
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސިނާއު
ހ.ނީސް
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އިރުހާސް
ގ.ބީޗްނެސްޓް
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަންވަރު
އއ.ރަސްދޫ / ބްލޫމީޑް
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ނާޒްލީ ރަޝާދު
ބ.ތުޅާދޫ / ތަނޑިރަތްމާގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝިޔާމް
ށ.ފޯކައިދޫ / ޖަބުރޯލުމާގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ޣާނިމް ޙުސައިން
ގއ.ގެމަނަފުށި / ހަބަރުގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޠާއިފާ
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި/ޓޯޓަލްގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
ދިވެހި ޤައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމް
ބައިނަލްއަޤުވާމީ މައުރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންކުރުމަކުން މަތީވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ރަސްމިއްޔާތުގެ ފޮޓޯ އަލްބަމް

2012 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: