Photo Album

Republic Day 2012

11 November 2012

Related Articles

މަތީދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު މިރޭ ދެއްވައިފި
11 ނޮވެންބަރު 2012, ޚަބަރު
National Award for Special Achievement conferred
11 November 2012, Press Release
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ސަރުކާރުން ދެއްވުމަށް ހަމަޖެއްސެވި ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމާއި، ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިރޭ ދެއްވައިފި
11 ނޮވެންބަރު 2012, ޚަބަރު
President Waheed presents National Award of Honour and National Award of Recognition
11 November 2012, Press Release