2022 ގައި ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޙަލީމް
މ. ޑައިމަންޑްވެލީ
ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު
ހ. ހުދުފިނިފެންމާގެ
ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ
އާރުޒޫ ގދ.ތިނަދޫ
ދިވެހި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައިގެ ދާއިރާއިން
ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު އަންވަރު
ހަސަންކާރިގެ ސ. މީދޫ
ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޝިދު
ހ. ރަންރިބުދޫ
ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު
މއ. ކިނާރާހައުސް
ތިމާވެށްޓާއި ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލާ ޒަރީނާ އަޙްމަދުދީދީ
ކުމުންޒާނިގެ ސ.ފޭދޫ
އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީމަނިކު
ގ.ވިޔަވަތި
އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
މ.ޝުއާޒް
ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލާ ޢާބިދާ އިސްމާޢީލް ޢަލީ
މ. ކަނޑޫކުރި
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2022 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތް
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: