2022 ގައި ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ވަޙީދު
އޯކިޑްވިލާ ރ. ހުޅުދުއްފާރު
ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި، އުނގަންނައިދިނުމާއި، ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމުގެ ދާއިރާއިން؛ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމު އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނގުން
އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން
ސިޕަރ ސ. ހިތަދޫ
އިސްލާމްދީނަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ދީނަށް ޚިދުމަތްކުރުމާއި ދީނީ ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ދީނީރޮނގުން ޚިދުމަތްކުރުމާއި، ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ރޮނގުން
ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޒާހިރު
މ. ހިތިމާގެ
އިސްލާމްދީނަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ދީނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމާއި، ދީނީ ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ދީނީ ރޮނގުން ޚިދުމަތް ކުރުމާއި، ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މަމްދޫޙް
ސީނާ ރ. ރަސްމާދޫ
ދިވެހި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައިގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހީންގެ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަރުވައި އާލާކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނަޞީރު
ހ. ވުޑްލޭންޑް
ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން؛ ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނގުން
މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން
ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން؛ އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދީންނާއި މީހުންނަށް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޒަޢީމާ
ހުސްނޫވިލާ މ. މުލައް
ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން؛ އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދީންނާއި މީހުންނަށް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް އުފެއްދުމުގެ ރޮނގުން
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝުނާނާ
ހ. ވެލަސްފަރުގެ
ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން؛ ޤާނޫނީ ރޮނގުން ޚިދުމަތް ކުރުމާއި، ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝާހިދު
ހުޅުމާލެ. ސާމިޔާގެ (10197)
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނޭ އެކިއެކި ކަންކަން ހިންގުމާއި ތަޢާރުފު ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނޫރައްދީން
މ. ތާނގީދޮށުގެ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހީން ބިނާކުރުމަށާއި، ދިވެހީން ޝައުޤުވެރިކުރުވުމަށާއި، ދިވެހީން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
ރަބީޢުގެ ށ. ފުނަދޫ
އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން؛ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް (ވޮލަންޓިއަރިޒަމް) ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޔޫސުފް
ހިތަށްފިނިވާގެ ޅ. ނައިފަރު
އިންސާނިއްޔަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ރޮނގުންް
މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާއިން؛ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ރޮނގުނ
އަލްފާޟިލް އަދީލް އިސްމާޢީލް
މ. ސަންބީމް
ކުދިފަންތިއާއި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން؛ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޖޫދީ ޚާލިދު
ހ. ވަޅުފެހި
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ އެކި ބާވަތުގެ މަސައްކަތްކުރުމާއި އެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުންެ
އަލްފާޟިލް ފަހުދު ފާއިޒް
މ. ގްލެންވިލާ
ޑައިވިންގގެ ދާއިރާއިން؛ ރިކްރިއޭޝަނަލް ޑައިވިންގގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް
ހ. ކުއްޅަވަށްގަސްދޮށުގެއާގެ
ހެއަރ އެންޑް ބިއުޓީގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހީން ބިނާކޮށް އެމީހުން މަސައްކަތަށް ނެރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން
އަތިރީގެ ސ. ހުޅުދޫ
ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ރޮނގުން
ސާރޖަންޓް މޭޖަރ އިސްމާޢީލް މާދީ
މއ. ބެލްޖިއަމްގެ
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖައުޝަން ޝަރީފް
މ. ސެންޑްރޯސް
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
ޑީ ޓިއުން ބޭންޑް
ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ މިޔުޒިކް ކުޅުމާއި، މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ފަރުޙާން މުޙައްމަދު
މ. މިޓްރީޕާރކް
ޒުވާނުންގެ ދާއިރާއިން؛ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2022 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތް
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: