2022 ގައި ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލާ ޞާބިރާ ވަޙީދު
މއ. ބޮޑުގަލުމާފަތްގެ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ
މއ.އުއިގުޅާގެެ
ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަޙްމަދުދީދީ
ގ. ކަންޒުދޮށުގެ
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް މޫސާ
ވ.އެލަމް
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
އަލްފާޟިލް ޢައްބާސް ޙަސަން
ކުރަހާގެ، އދ. މަހިބަދޫ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ، އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލާ ޞާބިރާ އާދަމް
ނޫރާނީހިޔާ، ހއ. އުތީމު
ފެމެލީ ހެލްތު އޮފިސަރ ހއ. އުތީމު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްވާޙިދު ޙަސަން
ފެންފިޔާޒުގެ، ހއ. އުތީމު
އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް
އިބްރާހީމީހިޔާ، ޅ. ނައިފަރު
އަލްފާޟިލް ރައޫފުއްދީން މޫސާ
ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 02-2-107
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޞީރު
ވ. މުޖާހިދު
މެއިންޓެނަންސް ސުޕަވައިޒަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު
ތަނޑިރަތްމާގެ ބ.އޭދަފުށި
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ވަދީފާ
މއ. ރުއްކުރި
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރަޝީދާ
މ. އުނިމާވިލާ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ސިވިލް ކޯޓު
އަލްފާޟިލާ ޙުސްނާ ނަޖީބު
މަލަސް، ގއ.ކޮލަމާފުށި
އަލްފާޟިލާ ޢަޒީޒާ އިބްރާހީމް
ފެންފިޔާޒްގެ، ހއ.ހޯރަފުށި
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިޔާމް
ޒަމާނީހިޔާ، ދ. މާއެނބޫދޫޫ
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނަޢީމާ
މއ. ގްރޭވޫލް
ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ކަލޭފާނު
ގުލްހަޒާރުގެ، ތ. ވިލުފުށި
ކޮމާންޑް ސާރޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 5153، މާލެ
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފް
ޑޯރެންސީވިލާ، ބ. ކިހާދޫ
ސާރޖަންޓް މޭޖަރ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ. 2548، މާލެ
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
ސާރޖަންޓް ފަސްޓް ކްލާސް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 04-3-85
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ތައުފީޤް
ގ.ތާރަ
ސީނިއަރ ސުޕަވައިޒަރ، ޖެނެރަލް ސަރވިސަސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
އަލްފާޟިލާ ފާއިޒާ އަޙްމަދު
ހަވާސާ، އދ. މަހިބަދޫ
އަލްފާޟިލް އާދަމް މުޙައްމަދު
މަންޒަރުގެ، އއ. ހިމަންދޫ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަފީޤު
ގ.ގަޒޭލް
ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އޮފް ކޮމާޝަލް، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް
އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުޙައްމަދު
މީޒާން، ޅ.ހިންނަވަރު
އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، ޅ. ހިންނަވަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
އަލްފާޟިލް ޝިއުތު އިބްރާހީމް
ހަވާސާ، ތ. ވިލުފުށި
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ، ހެލްތު ސަރވިސަސް ތ. ވިލުފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
އަލްފާޟިލާ ޝަރީފާ ޢަބްދުﷲ
ގ.ކޮރަލްސީ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އަލްފާޟިލާ އަސްމާ އިބްރާހީމް
ޑޭޒީމާގެ، ހއ. ދިއްދޫ
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލާ ޒުލްފާ އިބްރާހީމްދީދީ
ފިނިފެންމާގެ، ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޚަލީލް
މައުގަޑިގެ، ސ.ހިތަދޫ
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
މ. އަރިމަތީގެ
ޑިރެކްޓަރ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޞިފް
ހ.އިރުވައި
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
ދަފްތަރު ނަންބަރު. ރސ 1681، މާލެ
މަސައްކަތު، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
އަލްފާޟިލް ޙާމިދު ޢަބްދުލްޙަކީމް
ޒަމީން ރ. ހުޅުދުއްފާރު
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ސާރޖަންޓް ފަސްޓް ކްލާސް ޒުހައިރު ޢަބްދުﷲ
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 1942، މާލެ
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަސަން
ހ.ޝެލްފްލާވަރ
ސަރވިސް އިންޖިނިއަރ، ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އަލްފާޟިލް ސަޢީދު އިބްރާހީމް
ހިރި، ނ. މަނަދޫ
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލާ ޒަރީނާ މުޙައްމަދު
ޒަމީން، ރ. ހުޅުދުއްފާރު
އެންރޯލްޑް ނަރސް ރ. ހުޅުދުއްފާރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުފީދު
ނިރު، ދ. ކުޑަހުވަދޫ
އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ، ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝާކިރު
ވިނަރެސް، ނ. މަނަދޫ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ނ. މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު
މ. ލޮނުވެލި
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
އަލްފާޟިލާ ވަޙީދާ އިބްރާހީމް
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 4778، މާލެ
އެސިސްޓެންޓް ބަޖެޓް އޮފިސަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އަލްފާޟިލާ ޢާރިފާ މުޙައްމަދު
އަރާކުރި، ވ. ރަކީދޫ
ފެމިލީ ހެލްތު އޮފިސަރ، ވ. ރަކީދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލަޠީފް
ދޭލިޔާގެ، ބ.އޭދަފުށި
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ، މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްކަރީމް ޢަލީ
ޖަންބުމާގެ، ށ. ބިލެތްފަހި
މިސްޓަރ ލޭލްވަލަ ވިދާނަގެ ތިލަކަރަތުނަ (ސްރީލަންކާ)
ނަންބަރު 10، ޑުޓުގެމުނު ސްޓްރީޓް، ޕާމަންކަޑަ، ސްރީލަންކާ
ސީނިއަރ ޕްރޮޓޮކޯލް އޮފިސަރ، ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ނާޞިޙާ
ހ. ފަތިހުގެއަލި
ޗީފް ލައިބްރޭރިއަން، ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު
އަލިގާ، ހއ.ހޯރަފުށި
އަލްފާޟިލާ ޒުލްފާ ޢަފީފް
ބަހާރުގެ، ރ. މީދޫ
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޝީދު
ހެޕީ، ރ. ރަސްމާދޫ
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ރ. އިންނަމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު
ވ.ޝިމާ
ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ، މޯލްޑިވިއަން އިންފްލައިޓް ސަރވިސަސް ގްރޭޑް 2 އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް
އަލްފާޟިލް ނިމާލް ޔޫނުސް
ފްރެސްކޯ، މ. ދިއްގަރު
އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އަލްފާޟިލާ ސަމީޙާ އިސްމާޢީލް
ބަހާރު، ރ. އިނގުރައިދޫ
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ، ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢިނާޔާ
ހ. ސިލްވަރވޭވްސް
ސީނިއަރ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ކޮމާންޑް ސާރޖަންޓް މޭޖަރ ސަޢުދުﷲ އިސްމާޢީލް
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 05-1-173
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޢަބްދުﷲ
ކުދިމާގެ، ހއ.އިހަވަންދޫ
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަޝީދު
ހ. ދޮންތުނޑި
ސީނިއަރ ޓެކްނީޝަން އިލެކްޓްރޯމެކޭނިކަލް ގްރޭޑް 3 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަމީދު
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 02-3-114
ސީނިއަރ އެސޯސިއޭޓް އިންޖިނިއަރ، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަފީޢު
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 02-3-89
މެނޭޖަރ، ލޭންޑިންގ ރޭޑިއޯ އެއިޑްސް މެއިންޓެނަންސް، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޢަލީ
ހުޅުމާލެ. ގޯތި 10654ގެ އޭ01- ފްލެޓް
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް، ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސިމާދާ
މއ.އުއިވަށާގެ
އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް
ލެފްޓިނަންޓް ކާނަލް ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1280، މާލެ
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
އަލްފާޟިލާ ޢަފީފާ ޔޫސުފް
މަހަލް، ރ.އުނގޫފާރު
އެންރޯލްޑް ނަރސް، ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަސީމް
ފޫޅުމާގެއާގެ، ސ.ފޭދޫ
ސީނިއަރ މެނޭޖަރ ފްލައިޓް ޑިސްޕެޗް، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2022 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތް
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: