2004 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން
ގ. ކޮއްކިރި
ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޗަމްޕާ ޙުސައިން ޢަފީފު
މއ. ޗަމްޕާވިލާ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
މ. ސިލްވަރ ކްލައުޑް
ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ނޫސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްމަރްޙޫމް މުޙަންމަދު ޒާހިދުގެ ހަނދާނަށް
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ މިޔުޒިކުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2004 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: