2004 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ގ. ގޯޅިތެރޭގެ
ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހިބަހަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ
ހ. މީރުބަހުރުގެއާގެ
ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން
އަލިމަސްގެ/ހއ. އުތީމު
ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ޅެންހެދުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފައުޒީ
މ. އޯކިޑްވާދީ
ތަޢުލީމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްޤާރީ ޙުސައިން ތައުފީޤު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
މ. ޑްރީމީލައިޓް
ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
ރާޒް/ބ. ހިތާދޫ
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާދަމް
ބަނަފްސާގެ/ތ. ކަނޑޫދޫ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
ސީވިއު އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އެކްސްޕޯޓް ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާއިން
ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާއިން
ލިލީ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އާގުބޯޓުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ދާއިރާއިން
ކެއަރ ސޮސައިޓީ
އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލާ ޝާޢިރާ ސަލީމް
ހ. ލަކީކޯނަރ
އަންހެނުންގެ އިސްނެގުމާއި، ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް މައިޒާން އާދަމްމަނިކު
ހ. މެރީސައިޑް
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ އަތްތެރިމަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝުޖާޢު
މ.އަލިހަނދުވަރުގެ
ލިޔުމާއި ކުރެހުމާއި ފަރުމާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުރެހުމާއި ފަރުމާކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަހީބު
ހ.ރީތިގަސްދޮށުގެ
ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ނޫސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މަސްއޮޑި ޙަސަން ޚަލީލު
ގ.ސަނީކޯނަރ
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ލަވަކިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޖަމްޝީދާ އަޙްމަދު
ދިވެހިގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ފިލްމާއި ތަމްސީލުކުޅުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްފައްތާޙު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ކާނިގަސްދޮށުގެ/ހއ.ކެލާ
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޔޫސުފް
ގ.ދޯޅު
ފިޓްނަސްގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
ވ.ރޭދުވާ
ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝީރީން އިބްރާހީމް
ނިއަމީ/ސ.ހިތަދޫ
ކެއްކުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާއިން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2004 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: