2004 ގައި ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ޑޮކްޓަރ މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ
ބަހާރުގެ/ސ.ހިތަދޫ، މއ.ވިކްޓްރީ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ ހާލާ ޙަމީދު
ހ.މީނާޒް
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ ޢިޞާމް މުޙައްމަދު
ހ.ވައިފިލާއާގެ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް
ޓޫސަންސް/ހއ.ކެލާ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ ޝީމާ ސަޢީދު
ބްލޫމިންގ/ސ.މީދޫ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ ޢަަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ކަރަންކާގެ/ބ.ހިތާދޫ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލުކުރެއްވުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އާޝާން
ގ.ނާގިން
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަލީމް
ހ.ގްރީންލައިޓް
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢަލީ
އެވަރގްރީން/ސ.ހިތަދޫ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ޝެހެނާޒް ޢަބްދުﷲ
މ.ރަފީގުގެ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު އަސީލް ޖަލީލު
ގ.ފަހިވާވިލާ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީ ސަވާދު
ހ.ސީސައިޑް
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ޑޮކްޓަރ ފާޠިމަތު ޝަފްޤާ
މ.ނިޔަނދުރުމާގެ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝެހެޒިނީ
މއ.ޝިމާގު
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފަޟިލް އަޙްމަދު މުޖްތަބާ
މ.މިނާގެ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢިޔާދު
ހ.މެރިިހާނާ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ޖަމްހަރު އަޙްމަދު
ޝަބްނަމީގެ/ގދ.ރަތަފަންދޫ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޔުމްނާ
ގ.ރަންދެލިގެ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ
ގ.ކޫލްބްރީޒް
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ޞާބިރާ އިސްމާޢީލް
ޖަނަވަރީގެ/ކ.މާފުށި
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު
މ.ކުރެއްދޫގެ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސަމްޙާ
އާހިޔާ/މ.މުލައް
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް އިސްޙާޤު ޢަބްދުﷲ
މ.މުރަނގަވިލާ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ސްޓާފް ސާޖެންޓް އިބްރާހީމް އަޝްރަފް
ހުޅަނގުގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ލާންސްކޯޕްރަލް މުޞްޠަފާ އަޙްމަދު
ކުދީނާގެ/ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ލާންސްކޯޕްރަލް ޢާދިލް ޖަމީލު
މއ.ނާރެސް
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ޕްރައިވެޓް ޢަބްދުﷲ އިލްހާމް އިބްރާހީމް
ހިރިގާ/ޅ.ހިންނަވަަރު
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ޝަމީމު ފައިޞަލް އަޙްމަދު
ހ.ރީޝާމަންޒިލް
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތަކުން 1 ވަނަ ހޯދުން
އަލްފާޟިލް އަލްސަމަތު މުޙަންމަދު
ފެބުރުވަރީގެ/ގދ.ނަޑެއްލާ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތަކުން ރަން މެޑެލް ހޯއްދެވުން
ލާންސް ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ޝާޠިރު
ފެންފިޔާޒުގެ/ނ. ޅޮހި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތަކުން ރަންމެޑެލް ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މިފްތާޙު
ރަނައުރާގެ/ސ.ފޭދޫ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތަކުން ރަންމެޑެލް ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝަބާނާ
ގ.ލާމިގެ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް، ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވާފައިވާތީ
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަސީމާ
ހ.ޕިންކްސްޓާރ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވާފައިވާތީ
އަލްފާޟިލާ ޝިމްލާ އަހްމަދު
އާސްޓްރަލް/ސ.ހިތަދޫ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް، ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވައިފައިވާތީ
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ
މ.ވެންކޫވަރ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް، ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވާފައިވާތީ
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޛަހީން
ޝަބްނަމީގެ/މ.މުލައް
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް، ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވާފައިވާތީ
ލާންސްކޯޕްރަލް ޝަމްސުލްފަލާޙު
ނޫރާނީގެ/ދ.ކުޑަހުވަދޫ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް، ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވާފައިވާތީ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤު
ދިރޭލާލު/ނ.ވެލިދޫ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް، ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވާފައިވާތީ
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2004 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: