1999 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލާ ޒަރީނާ ޢަބްދުﷲ
ގ. އޯޝަންމީޑް
ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން؛ ޅެންހެދުމުން
އަލްފާޟިލާ ޒުލްފާ އިބްރާހީމް
ހ. ޒެމްބަސީ
ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން؛ ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުން
އައްޝައިޚު ޙުސައިން ޔޫސުފް
މ. ނޫހިރި
ތަޢުލީމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ނިސްރީން ޢަލީ
ޝަބްނަމީވިލާ/ސ.މީދޫ
ތަޢުލީމަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަހީމް
ގ. ޓިނުޖެހިގެ
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
މާލޭ އޮޕްޓިކަލް ކޮމްޕެނީ
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޞާލިޙު ޙުސައިން
ދޭލިޔާ/ޏ.ފުވައްމުލައް
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން؛ ދިވެހިބޭސްވެރިކަމުން
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަކީލް
ބްރީޒްވިލާ/ހދ.ވައިކަރަދޫ
މަސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިދުރީސް
ފިތުރޯނުވިލާ/ލ.މާމެންދޫ
މަސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ފާއިޒު
ހ. ލަންދޫގެ
މަސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މާހިރު ދީދީ
މއ. ރައުފަތުގެ
ފަތުރުވެެރިކަމުގެ ރޮނގުން
ފޯކަސް ކޮމްޕިއުޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒަރީރު
ކާމިނީ/ ކ.ހުރާ
ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝަރަތު
މއ.ކާމިނީއިރުމަތީގެ
ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން؛ ކުޅިވަރުކުޅުމުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1999 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: