1999 ގައި ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޢާޞިމް
ގ. ވައިޖެހޭގެއާގެ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ މަޙްމޫދު ޝައުޤީ
މއ. ލައިޓްކޯނަރ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ ފާތިން ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
ހ. މީނާޒް
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ
ކަނީރުމާގެ/ ސ.ހުޅުދޫ
އަލްޢާލިމިއްޔަތުލް ޢާލިޔާ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުއްޝަހީދު
މއ. ރޯޒްވިލާ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލުކުރެއްވުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙްމަދު
މާއޮޅު/ ޅ.ނައިފަރު
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ލާންސްކޯޕްރަލް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު
ހ. ތަނބުރުވިލާ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ޝީރީނާ ޢަލީ
މޫނިމާގެ/ މ.ދިއްގަރު
އދ.ގެ ކާނާއާއި ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާއިން ދޭ މެޑެލް ހާސިލުކުރެއްވުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޙިލްމީ
މއ. ފާހި
ކުޑަކުދިން ކިޔާހިތްވާކަހަލަ ފޮތެއް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން އެކުލަވައިލެއްވުން
އަލްފާޟިލް ސަމަރުބުލޫ އިބްރާހީމް މަނިކު
މ. އެންދެރިމާގެ
ކުޑަކުދިން ކިޔާހިތްވާކަހަލަ ފޮތެއް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން އެކުލަވައިލައްވާފައިވުން
އަލްފާޟިލާ ނިޢުމާތު ޝަފީޤު
މ. މާފުށީގެ
ކުޑަކުދިން ކިޔާހިތްވާކަހަލަ ފޮތެއް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން އެކުލަވައިލައްވާފައިވުން
އަލްފާޟިލް ކަށިމާ އަޙްމަދު ޝާކިރު
މއ. ކަށިމާ
ކުޑަކުދިން ކިޔާހިތްވާކަހަލަ ފޮތެއް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން އެކުލަވައިލައްވާފައިވުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަކީބު
ގުލްއަލާމާގެ/ ފ.ފީއަލި
ކުޑަކުދިން ކިޔާހިތްވާކަހަލަ ފޮތެއް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން އެކުލަވައިލެއްވުން
އަލްފާޟިލާ ޙަފީޡާ އާދަމް
މއ. ވިކްޓްރީ
ކުޑަކުދިން ކިޔާހިތްވާކަހަލަ ފޮތެއް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން އެކުލަވައިލެއްވުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ ދިލްކަޝްގެ/ބ.އޭދަފުށި އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙައްމަދު މަނިކު ހުނގޫގަސްދޮށުގެ/ސ.ހިތަދޫ
ކުޑަކުދިން ކިޔާހިތްވާކަހަލަ ފޮތެއް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން އެކުލަވައިލެއްވުން
އަލްފާޟިލާ ޢަޒްރާ ޙުސައިން
ރަންގަލި/ ކ.ތުލުސްދޫ
ކުޑަކުދިން ކިޔާހިތްވާކަހަލަ ފޮތެއް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން އެކުލަވައިލައްވައިފައިވާތީ
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނަޢީމް
ގ. ގުޑްލަކް
ކުޑަކުދިން ކިޔާހިތްވާކަހަލަ ފޮތެއް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން އެކުލަވައިލައްވައިފައިވާތީ
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނަޝީދާ
ހ. އަސްރަފީވިލާ
ކުޑަކުދިން ކިޔާހިތްވާކަހަލަ ފޮތެއް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން އެކުލަވައިލައްވައިފައިވާތީ
އަލްފާޟިލާ ހާޖަރާ އިބްރާހީމް
ރަތްވިލާގެ/ ރ.ރަސްމާދޫ
ކުޑަކުދިން ކިޔާހިތްވާކަހަލަ ފޮތެއް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން އެކުލަވައިލައްވައިފައިވާތީ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ
މީޒާން/ ޅ.ނައިފަރު
ކުޑަކުދިން ކިޔާހިތްވާކަހަލަ ފޮތެއް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން އެކުލަވައިލައްވައިފައިވާތީ
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަސީމާ
ހ. ޕިންކްސްޓާރ
ކުޑަކުދިން ކިޔާހިތްވާކަހަލަ ފޮތެއް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން އެކުލަވައިލައްވައިފައިވާތީ
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1999 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: