1983 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ފަތުޙީ
މ.ޖީޒާގެ
ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ސަޢީދު
މ.ބަގީޗާގެ
ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަންނަބީލް ޖަޢުފަރު ކަމާލުއްދީން
މއ.އެވަރލާސްޓް
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނަޖީބު
މ.ނެދުންގެ
ފޮޓޯނެގުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1983 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: