1983 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު
ހ.އާމުލީގެ
ދިވެހިބަހަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ހޯރަފުށީ އާދަމް ސަލީމް
ރަބީޢީމަންޒިލް / ހއ.ހޯރަފުށި
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޔޫސުފް
މ.މާޔާ
ދިވެހި ތަޢުލީމަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ދޮންކަނބުލޮ
ފިނިހިޔާގެ/ ލ.މާބައިދޫ
ދިވެހިބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއް ލަޠީފް ޢުމަރު
ހ.ލައިނޫފަރުމާގެ
ގަސް އިންދުމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު
ގުލްހަޒާރުގެ/ ލ.އިސްދޫ
ގަސް އިންދުމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ކަނދިލި ޢަބްދުލްޤާދިރު
ގ.ގޯޅިތެރޭގެ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ތާޅަފިލި އެދުރު ކަލޭފާނުގެ މުޙައްމަދުފުޅު
ހ.އަގީދުގެ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޢީނުއްދީން ދޮންތުއްތު
މއ.ޖޫޓްފްލާވަރ
އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ރޮނގުން
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ
ހ.މީރުބަހުރުގޭއާގެ
ނޫސްވެރިކަމުން ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙަމްދީ
ގ.ސިލްވަރުގެ
ދިވެހި ލަވަކިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ރައޫފް
ގ.ބުލްބުލާގެ
ދިވެހި ލަވަ ކިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޗިޅިޔާ މޫސާ މަނިކު
މއ.ޗިޅިޔާވިލާ
ތަމްސީލުކުޅުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ކެނެރީ ޢަބްދުއްސައްތާރު
ގ.ކެނެރީގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު ތަރައްޤީކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1983 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: