1988 ގައި ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ޝާހިދު
މއ.ކާރނޭޝަންވިއު
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1988 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: