ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ޝާހިދު
މއ.ކާރނޭޝަންވިއު

ދިވެހި ސަރުކާރުން އެމެރިކާއިން ހޯދައިދިން މެޓީރިއަލް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް އެކައުންޓިންގ ސްޕެޝަލިސްޓް ކޯހުގައި "ޑިސްޓިންގްވިޝްޑް ގްރެޖުއޭޓް" ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހޯއްދަވާފައިވާތީ.