1988 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސައްތާރު ސީދީ
މ.ޕެޝަންފްލާވަރ
ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ތުއްތުދީދީ
ރަތްފިނިފެންމާގެ / ސ.ހިތަދޫ
ރުއްގަސް އިންދުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް
މ.މާފަންނުވިލާ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ކޮޕީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު
މއ.ކޮޕީގެ
ތާނަ ޢަރަބި ލިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މަނަދޫ ޢަބްދުއްސައްތާރު
މ.މަނަދޫގެ
ނޫސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ މަޙްމޫދާ ޝަކީބު
ގ.މަސްއޮޑިގެ
ދިވެހި ލަވަކިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރަޝީދާ
ބަށިމާގެ / ސ.މަރަދޫ
ތަމްސީލުކުޅުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1988 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: