އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމުޙްސިން މުޙައްމަދު
ހ.ސަންދަރޯސްގެ

ދިވެހި ސަރުކާރުން ހޯދައިދިން ކޯސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގައި، 1986 ވަނަ އަހަރު ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ކިންގ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފިޒިކްސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ "މިޘާލީ ޠާލިބް" ގެ ގޮތުގައި ހޮވިފައިވުމާއި، އަދި 1987 ވަނަ އަހަރު އެކޯހުގެ ފަހު އިމްތިޙާނުގައި ސައެންސް ފެކަލްޓީއިން އެންމެ މަތީ މާކްސް ހޯއްދަވާފައިވާތީ.