އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖިނާން
މ. ރެޑް ފްލާވަރ

         އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ލަޓްރޯބް ޔުނިވަރސިޓީގައި، ޖޫން 2002 ން ނޮވެންބަރު 2005 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ބެޗްލަރ އޮފް ކޮމާސް ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.