2007 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް
މ. މާފަންނުވިލާ
ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި ޚާއްޞަ ޚިދުމަތެއް ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލާ ޙަބީބާ ޙުސައިން ޙަބީބް
މއ. މާންދޫވިލާ
ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޔޫސުފުފުޅު
ޗަންދަރުގެ/ޅ. ނައިފަރު
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހިބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޔޫސުފު ޙުސައިން
މޯނިންގހައުސް/ބ. ކެންދޫ
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހިބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މައިޒާން ޢުމަރު މަނިކު
ހ. ޝޭޑީސައިޑް
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް އަލީ
މ. މަޚުމާވިލާ
ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2007 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ ޚާއްޞަ އިނާމު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: