2007 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ޢަލީ މޫސާ ދީދީ
ހ. ނަވާގަން
ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހިބަަހަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަހީބު
ހ. ރީތިގަސްދޮށުގެ
ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހިބަަހަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަމީން އިބްރާހިމް
ހ. ހާލި
ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހިބަަހުން ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝާކިރު މުޙަންމަދު
ހ. ހުދުފިނިފެންމާގެ
ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަސީމާ
ހ. ޕިންކްސްޓާރ
ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މޫސާ
މއ. ކާމިޔާބުގެ
ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ވާހަކަލިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނަބީލާ މުފީދު
ކުދިމާގެ/ސ. ފޭދޫ
ތަޢުލީމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަކީބު
މަންޒިލުއްސަޢާދާ / ގއ. މާމެންދޫ
ތަޢުލީމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ޤުރްއާން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޤާސިމް
ފެރިފަރުދާގެ/ގދ. ތިނަދޫ
ތަޢުލީމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ޤުރްއާން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޖީބް
އަސްރުމާގެ/ސ. މީދޫ
ތަޢުލީމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ޤުރްއާން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު
ސ. ހިތަދޫ/ އަބުހަރީގެ
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޙުސައިން
ތ. ވަންދޫ/ ފަހާގެ
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޞާލިޙު
ސ. ހިތަދޫ/ އަލި
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
އެންސިސް ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމުން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަޝީދު
ހ. ފެހުރިހި
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭޒް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އެކްސްޕޯޓް ކުރިއެރުވުުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އަބޫބަކުރު އަދި އަލްފާޟިލާ އަމީނާ އިބްރާހީމް
މއ. ކޮއްޓަފަރު
ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި ޚާއްޞަ ޚިދުމަތެއް ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލާ ސަރަނގު ޝަމީމާ ކަނބުލޭގެފާނު
މއ. ފެހިއަލިއާގެ
އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް ކަނދި ޙަސަންފުޅު
ހ. ދުނބުގަސް
އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
ތ.ވިލުފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
އަންހެނުންގެ އިސްނެގުމާއި ތަރައްޤީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އީވް ގާމެންޓް
ފެހުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން
ތ. ގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
އަންހެނުންގެ އިސްނެގުމާއި ތަރައްޤީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
ހައިފިލް ސްޓިޗަރސް
ފެހުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލާ ނަސީމާ ޒަކަރިއްޔާ
ގ. ކަނޑުވައިގެ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ އަތްތެރިމަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
މެގަޗިޕް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މަަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ ރޮނގުން
ޕެނޮރާމާ ކޮމްކެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ރ. އަލިފުށީ/ ސުވާސާ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ ތެދުއުއިވަޑާމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާކިރު
މ. ސީ ސްކޭޕް
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ ތެދުއުއިވަޑާމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޢަބްދުﷲ
ރ. އަލިފުށީ/ ނިޝާން
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ ކިއްސަރުވަޑާމުގެ ރޮނގުން
ގެޑޯރ އާކިޓެކްޗަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ކޮންސްޓަކްޝަންގެ ދާއިރާއިން؛ ކޮންސަލްޓަންސީގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޢަފީފު
ގއ. ކޮލަމާފުށި/ ވައިލެޓްމާގެ
ލިޔުމާއި ކުރެހުމާއި ފަރުމާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުރެހުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ކަލީމް
ހ. އެނބޫގަސްދޮށުގެ
ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހާނިމް
މ. ފުސްތުޅާގެ
ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް މޫސާ ނާޝިދު
މ. އަނޯނާގެ
ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސަމީޢު ޢަބްދުލްޣަފޫރު
މ. ނިކޯސިއާ
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ލަވަކިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޝާޒު ސަޢީދު
ޅ. ނައިފަރު/ އަރިސް
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ މިޔުޒިކާއި ރާގު އުފެއްދުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޝީލާ ނަޖީބް
މ. އަންގާގައު އުތުރުބައި
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ފިލްމް ކުޅުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ މަދީޙާ މޫސާ
މ. ހުރެންދޫ
ކެއްކުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލާ ޝިމްލާ ނަސީމް
ހ. ގާތުގިރި
ކެއްކުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ކޭކު ޑެކަރޭޝަންގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޙަނާން މުޙައްމަދު ނަޢީމް
ސ. ހިތަދޫ/ ނިއަމީ
ކެއްކުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ކޭކު ޑެކަރޭޝަންގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2007 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ ޚާއްޞަ އިނާމު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: