2007 ގައި ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ޑޮކްޓަރ އާމާލު ޢަލީ
ގ.ދޫރިއަން
ޑޮކްޓަރ އިން އެޑިޔުކޭޝަން ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ ފާޠިމަތު މޫސާދީދީ
މ. ޒަމާލިކް
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ ޚަދީޖާ އިބްރާހީމްދީދީ
ގ. ރޯޒަރީ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ޝަރީފް
ހ. ޖަނަވަރީވިލާ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ އަޙުމަދު ޝަމްހީދު
މާވެޔޮދޮށުގެ/ގއ. ދެއްވަދޫ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ
ގުލްފާމުގެ/ރ. އުނގޫފާރު
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ ހާސިލުކުރެއްވުން
ލެފްޓެނަންޓް އިސްމާޢީލް ނަޞީރު
މއ. ކާނޭޝަންވިއު
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝިޔާމް
މ. ކަފިޔާވިލު
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ނަސްރީނާ ވަޙީދު
ކްރީމްގެ/ ޏ. ފުވައްމުލައް
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރާފިޢު
މ. ކުރެދިގެ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާދިލް
ޑޭޒީމާގެ/ގއ. ދާންދޫ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝާދިޔާ
މ. ޕިސްތާގެ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު އަޙުމަދު
ވެށި/ފުވައްމުލައް
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ވަސީލާ
މއ. ދިއްގަރުގެހުޅަނގުގެ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަޡީމް ހާރޫން
ގިރި/ޅ. ނައިފަރު
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ޝަމްޢޫން އާދަމް
ޓުވައިލައިޓް/ގދ. ތިނަދޫ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ލީނާ ޢަލީ
މ. މޭބިސްކަދުރުގެ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ލުޖައިން އިސްމާޢީލް ޝަފީޤު
ގ. ތުނަ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖިނާން
މ. ރެޑް ފްލާވަރ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ރަޝީދު
މެދެގެދަރު/ޏ. ފުވައްމުލައް
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ނަޞްރަތު މުޙައްމަދު
ހެޕީނައިޓް/ގއ. ވިލިނގިލި
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ފަޒްނާ ޝާކިރު
ގ. އޯޑެންސް
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢަޘްމަތު ޢަލީ
މޫނިމާގެ/ސ. ފޭދޫ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ވޮރަންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1 ޙުސައިން ޞަލާޙް
ނިރޮޅުމާގެ/ތ. ތިމަރަފުށި
ކޯހުން އެންމެމޮޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވުން
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ސަޢީދު
މެމޯސާގެ/ސ. ހިތަދޫ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތަކުން ރާއްޖެއަށް ރީތިނަން ހޯއްދަވައިދެއްވުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފަހުމީ
ގަނދަކޯޅިގެ/ސ. މަރަދޫ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތަކުން ރާއްޖެއަށް ރީތިނަން ހޯއްދަވައިދެއްވުން
އަލްފާޟިލް ޔަޒީދު އަޙްމަދު
އައްސޭރިވިލާ/ލ. މާވަށް
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތަކުން ރާއްޖެއަށް ރީތިނަން ހޯއްދަވައިދެއްވުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު
ފިނިފެންމާގެ/އދ. މާމިގިލި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތަކުން ރާއްޖެއަށް ރީތިނަން ހޯއްދަވައިދެއްވުން
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މޫސާ
މއ. ކާމިޔާބުގެ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް؛ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފަޒްނާ
މ. ތިލާކޮޅު
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް؛ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަސީމާ
ހ. ޕިންކްސްޓާރ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް؛ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރީނާޒާ
ބްލޫނައިޓް/ދ. ކުޑަހުވަދޫ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް؛ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވުން
އަލްފާޟިލާ ޞަރާޙަތު އަޙްމަދުދީދީ
މ. ފޭމަންސް
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް؛ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވުން
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޛަހީން ސަބްނަމީގެ/މ.މުލައް އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝަމީމު އާފަތިސް/ގދ.ތިނަދޫ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް؛ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފާއިޒާ
ގ. ޑޭޒީމާގެ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް؛ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2007 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ ޚާއްޞަ އިނާމު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: