2007 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

މޯލްޑިވިއަން އެއަރޓެކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް Maldivian Air Taxi Pvt Ltd
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން Special award of Recognition for Outstanding Service to the Public in the Field of Tourism
މިސްޓަރ އަކީރާ ޓަޓެއިޝީ Mr.Akira Tateishi
ޖަޕާން (Japan)
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން Special Award of Recognition for Outstanding Service to the Public in the Field of Tourism
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2007 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ ޚާއްޞަ އިނާމު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: