އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަޡީމް ހާރޫން
ގިރި/ޅ. ނައިފަރު

         މެލޭޝިޔާގެ މަލްޓިމީޑިޔާ ޔުނިވަރސިޓީގައި، މެއި 2004 ން މެއި 2007 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ބެޗްލަރ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް (އޮނަރސް) އިންޓަރނޭޝަނަލް އިކޮނޮމިކްސް ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.