ލެފްޓެނަންޓް އިސްމާޢީލް ނަޞީރު
މއ. ކާނޭޝަންވިއު

            ޝްރީލަންކާގެ އައި.ޑީ.އެމް ކޮލެޖުގައި، ޖަނަވަރީ 2006 ން ޖުލައި 2007 އަށް ހިންގި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޗަރލްސް ސްޓަރޓް ޔުނިވަރސިޓީގެ މާސްޓަރ އޮފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.