ދިވެހި ޤައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމް

2010 ވަނަ އަހަރު ތައިލެންޑްގައި ބޭއްވުނު އޭޝިއަން ކްރިކެޓް ކައުންސިލް ޗެލެންޖް ޓްރޮފީގައި ރާއްޖެއަށް ރަންމެޑެލް ހޯދުން.

    ދިވެހި ޤައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމް

1.  އަލްފާޟިލް މޫސާ ކަލީމް (ކެޕްޓަން) ހ. އެނބޫގަސްދޮށުގެ
2.  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްޟަލް ފާއިޒު ޅ. ހިންނަވަރު ނޫރާނީއާގެ
3.  އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ހ. ފިޔާމާގެ
4.  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަހަފޫޒު ހ. ކެލާމާގެ
5.  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނީޝާމް ނާޞިރު މ. މެޓްރޯވިލާ
6.  އަލްފާޟިލް ޝަފްރާޒް ޖަލީލު މ. ނެލިވަރު
7.  އަލްފާޟިލް ޙަސަން އިބްރާހީމް ހ. ގްރީން ވާރލްޑް
8.  އަލްފާޟިލް މިޙްސާން ޙާމިދު ހ. ހުޅުލޭގެ
9.  އަލްފާޟިލް ހުޝާމް އިބްރާހީމް ހ. އަންދަރުސަވާ
10. އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ނިހާދު މ. މެރިންވިލާ
11. އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޚާޛިޤް ރަޝީދު ހ. ކްރިސްޓަލް ލޭންޑް
12. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަސަން މއ. ގެރެވި
13. އަލްފާޟިލް މުޢާވިޔަތު ޢަބްދުލްޣަނީ ހ. އެނބޫދޫގެ
14. (Mr. Mahesh Dinendra Silva(Sri Lanka

15. އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙައްމަދު މަނިކު (މެނޭޖަރ) ހ. ފެއަރީ
16. (Mr. Brendon Kurruppu (Coach) (Sri Lanka
17. (Mr. Sanjeewa Gamage (Physio) (Sri Lanka