އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީ
ހއ.ތަކަންދޫ/ލަކުސްލީން

މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީން 2011 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް ސައެންސް (ފައިނޭންސް) ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން އެއްވަނަ ހޯއްދެވުން.