ޑޮކްޓަރ މަރްޔަމް ސުޒީ އާދަމް
މ.އެމޭޒަން

ނިއުޒީލަންޑުގެ ދަ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އޯކްލަންޑުން، 2009 ވަނަ އަހަރު އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސްގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ  ހާސިލުކުރެއްވުން.