ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
ޏ.ފުވައްމުލައް، ދޫޑިގަން / އީސްޓްލައިޓް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލަންޑަނުން 2008 ވަނަ އަހަރު ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމްސްގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ  ހާސިލުކުރެއްވުން.