އަލްފާޟިލް ލުޖައިން އިސްމާޢީލް ޝަފީޤު
ގ. ތުނަ

         މެލޭޝިޔާގެ ލިމްކޮކްވިންގ ޔުނިވަރސިޓީ، ކޮލެޖް އޮފް ކްރިއޭޓިވް ޓެކްނޯލޮޖީގައި، ޖުލައި 2002ން  ޑިސެންބަރު 2004 ށް ހިންގި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ކާރޓިން ޔުނިވަރސިޓީގެ ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް، މާސް ކޮމިއުނިކޭޝަން ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.