1980 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަންނަބީލާ އާމިނަތު ޙުސައިން
ގ.ބޮޑުފެންވަޅުގެ
ދިވެހިބަހަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޙުސައިންދީދީ
ހ.ކަކާގެ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންޖިނޭރުކަމުގެ ޚިދްމަތްދިނުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ކަލޭފާނު
ރޯޝަނީގެ / ރ.އިނގުރައިދޫ
ކިއްސަރު ވަޑާމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1980 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: