1980 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު
ހ.އާމުލީގެ
ދިވެހިބަހަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފާއިޒާ
ގ.ޑޭޒީމާގެ
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙަސަން އަޙްމަދުމަނިކު
މ.ކޮލިގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚަށް ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޤު
ހ.ޝަފީޤުގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙަސަން މާހިރު
މއ.އަންބަރާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ
މީޒާން / ޅ.ނައިފަރު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ނަސީމާ މުޙައްމަދު ކަލޭފާނު
ރަތްވިލާގެ / މ.މުލި
ރާއްޖެތެރޭގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ޢުމަރުފުޅު
މއ.ހީރާގެ
ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މޫސާ މުޙައްމަދު
ފިނިވާގެ / ލ.ހިތަދޫ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޑީ.އަޙްމަދު ދީދީ
މއ.ކެމީލިޔާ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ކަލޭފާނު
ހ.އާގަދަގެ
ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި ޚާއްޞަ ކަންތައްތައް ކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޢަބްދުﷲ
މ.ޔާގޫތުގެ
ރާއްޖޭގައި ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީ ކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢައްބާސް
ގ.ޑޭޒީމާގެ
ކުރެހުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޞާދިޤު
މ.މުރިނގު
ތާނަ ޢަރަބި ލިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރިޒާ
ހ.މީރުބަހުރުގެ
ލައިބްރަރީ ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު
މ.ސީނާ
ނޫސްވެރިކަމާއި މަޖައްލާ ނެރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މަންދު ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު
މ.ބާންސާގެ
ނޫސްވެރިކަމާއި މަޖައްލާ ނެރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު
ހ.ގިނިރާހިގެ
މިޔުޒިކްގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޖީހު
މ.ހަޒާރުމާގެ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާޠިފް
މއ.ދިލްކުޝާގެ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1980 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: