2006 ގައި ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ޑޮކްޓަރ މޫސާ ފަތުޙީ
ދިގަލި/ބ.އޭދަފުށި
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން
ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމު
ހ.މެރިންވިއު
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) ހާސިލްކުރައްވާފައިވުން
ޑޮކްޓަރ ސިމާދު ސަޢީދު
ބްލޫމިންގ/ސ.މީދޫ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) ހާސިލްކުރައްވާފައިވުން
ކެޕްޓަން ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ޙަލީމް
ހ.މެރެތަން
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) ހާސިލްކުރައްވާފައިވުން.
ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ފަވާޒު ޝަރީފް
މ.ވެލަގަލި
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) ހާސިލްކުރައްވާފައިވުން
ޑޮކްޓަރ ނާޝިއާ މުޙައްމަދު
ހ.މިލާފަރު
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) ހާސިލްކުރައްވާފައިވުން
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒަރީރު
ބަގީޗާގެ/ށ.މަރޮށި
މާސްޓަރ އޮފް ސައެންސް (ފިނޭންސް) ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މާހިރު
މެޑޯޒް/ރ.އަލިފުށި
ބެޗްލަރ އޮފް ލޯ އެންޑް ޝަރީޢާ ކޯހުގެ ފިރިހެން ދަރިވަރުންގެ ބައިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާހިދު
ޖަވާހިރުމާގެ/ކ.ގާފަރު
ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުން
އަލްފާޟިލް ޒުބައިރު ޙަސަން
ވިދުވަރުގެ/އދ.ފެންފުށި
ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝިހާމް
ގ.ކުދިރުވާލިގެ
ބެޗްލަރ އޮފް އިންފޮމޭޝަން ސައެންސް ވިތް ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން އިން ލައިބްރަރީ ސައެންސް ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ޢަބްދުއްރަޙީމް
އޭނާޒް/ބ.ދަރަވަންދޫ
ބެޗްލަރ އޮފް ސައެންސް އެންޑް އެޑިޔުކޭޝަން (ބަޔޮލޮޖީ) ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، ފިރިހެން ދަރިވަރުންގެ ބައިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުން.
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު
ހ.ޓޫހާރޓްސް
ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަފީޢު
ޑޭޑްރީމް/ސ.ހިތަދޫ
މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުން
ސާޖެންޓް މުޙައްމަދު ނަދީމް އިބްރާހީމް
ވ.ސަމްރާހި
ެބެޗްލަރ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ (ފަޔަރ އެންޖިނިއަރިންގ) ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުން
ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ރިޒްމީ ވަލީދު
ގ.ޒުހުރާ
ބެޗްލަރ އޮފް ސައެންސް ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުން
ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ޢިނާޔަތު
އޮޅުހަލި/ހއ.ކެލާ
ބެޗްލަރ އޮފް ކޮމާސް (ޑިފެންސް ސްޓަޑީޒް) ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުން
ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ ޔޫނުސް ޞަބާޙު
ސިނަމާލެ 2 01-12
ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް ވިތް އޮނާރސް އިން ކްރިމިނޮލޮޖީ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުން
ސާޖެންޓް އިސްމާޢީލް ނަވީން
ގ.ވެލަގަލަ
ޑިޕްލޯމާ އިން ލޯ އެންޑް ހަޔަރ ޑިޕްލޯމާ އިން ލޯ ޕްރޮގްރާމުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ފައިޞަލް
ގ.ގްރީންލޮޖް
ޑިޕްލޯމާ އިން ފޮރެސްޓްރީ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ޕްރައިވެޓް ޙުސައިން ނާޝިދު
ހ.ސާރޯކުގެ
މިލިޓަރީ ބޭންޑް ބިގިނަރސް ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަބްދުﷲ
ގ.ޖަނަވަރީމާގެ
ތްރީ ޓިއަރ ވެޑިންގ ކޭކު ކޮމްޕެޓިޝަނުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، ރަންމެޑެލް ހާސިލުކުރައްވާފައިވާތީ
ކްރިކެޓް ޓީމު
އިމާޖިންގ ނޭޝަންސް ކްރިކެޓް މުބާރާތުން ރާއްޖެއަށް ރަން މެޑެލް ހޯދައިދިނުން
އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް މޫސާ
މއ.ކާމިޔާބުގެ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް؛ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވުން
އަލްފާޟިލާ ޔުމްނާ ޙަބީބު މ.ސްޕޮޓްލައިޓް އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލު ޝުޖާޢު މ.ސްޕޮޓްލައިޓް
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް؛ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝަރްމީލާ ޙަސަން
ހ.ފޭރުމާގެ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް؛ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަސީމާ
ހ.ޕިންކްސްޓާރ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް؛ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވުން
އަލްފާޟިލާ ވަޖީދާ އިސްމާޢީލް
ހ.ލޯޖެހިއާގެ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް؛ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2006 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: