2006 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ހުސައިން
މއ. އުރަހަ
ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދުއްދީން
ހ. ޑީންސްވިލާ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްމަރްޙޫމް އިބްރާހީމް އަޙުމަދުގެ ހަނދާނަށް
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން، މިޔުޒިކުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2006 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: