2006 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޢީމް ޙުސައިން
ރޭދުވާގެ/ޅ.ނައިފަރު
ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ޅެންހެދުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިމާދު
ގ.އީގަލްނެސްޓް
އިހުގެ ފަންނުތައް ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްްޤާރީ މުޙައްމަދު ޝިނާން މުނީރު
ގ.ކަފޭރާ
ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްޤާރީ އަޙުމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް
ހ.ރަދުވާނިއާ
ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ދާއިރާއިން
މޮޑަން އެކޭޑެމީ ފޮރ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓަޑީޒް
ތަޢްލީމަށް ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ރާޟީ
މއ.މާރލިން
ޞިއްޙީ ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޒީރު
ޗާނދަނީގެ/ބ.އޭދަފުށި
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އަޙްމަދުމަނިކު
ފިނިފެންމާގެ/ ތ.ހިރިލަންދޫ
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު
އިނޮކްސަސް/ލ.މާމެންދޫ
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
އެކްސްޕޯ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް ޙާމިދު އިސްމާޢީލް
އޯޝަންވިލާ/ރ.ކިނޮޅަސް
ޞިނާޢަތު ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް ސަޢީދު ޙުސައިން
ހ.ރީތިގަސްދޮށުގެ
ފެހުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް ޝިއުތު ޙުސައިން
މ.ނާދިޔާ އިރުމަތީބައި
ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި ޚާއްޞަ ޚިދްމަތެއް ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
މޯލްޑިވްސް ގާލްގައިޑް އެސޯސިއޭޝަން
އަންހެނުންގެ ކުރިއެރުމަށް ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޙިލްމީ
ޖަނަވަރީގެ/ގދ.ތިނަދޫ
ލިޔުމާއި، ކުރެހުމާއި، ފަރުމާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުރެހުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޔާސީން ޙަމީދު
ހ.މީނާޒް
ފޮޓޯނެގުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފަޞީޙު
ހ.އިސްދޫ
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ މިޔުޒިކުގެ ރޮނގުން
ލެފްޓެނަންޓް މުޙައްމަދު ޝުހައިލް
ހ.އަލިނަރުމާގެ
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ލަވަކިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މުންތަޞިރު
ހ.އާސްމާނުވިލާ
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ޑްރެމެޓިކްސް އެންޑް ކޮރިއޮގްރަފީގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަމްޖަދު އިބްރާހީމްދީދީ
ހ.ހިރަފުސްގެ
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޞިރު
މ.މެޓްރޯވިލާ
ކުޅިވަރަށް ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަދީމް
ހ.އާދުނި
ކުޅިވަރަށް ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2006 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: