ކޯޕްރަލް ފަތުޙުﷲ ޞާލިޙު
ޗަނބޭލީގެ/ ސ. ފޭދޫ

               ސަރުކާރުން ފޮނުވައިގެން، ޕާކިސްތާނުގެ ސްކޫލް އޮފް އެއަރޯނޯޓިކްސްގައި، ޖުލައި 1999ން ޖަނަވަރީ 2002 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި އެރޯ ޓެކްނިކަލް ޓްރޭނިންގ ޑިޕްލޯމާ (އިލެކްޓްރިކަލް ޓެކްނޯލޮޖީ) ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.