2003 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޔޫސުފް
މ.ނޮރަންމަ
ދިވެހިއަދަބިއްޔާތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ޅެންހެދުމުގެ ރޮނގުން
އައްޑޫ ކޮމްޕްރިހެންސިވް ސްކޫލް
ތަޢުލީމަށް ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ތައުފީޤު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
މ.ޑްރީމީލައިޓް
ރީތިކޮށް ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމު
ހ.އާގަދަގެ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް މުޙައްމަދު
އުތުރުގެ/ ޅ.ނައިފަރު
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވައް
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު
އަރާއިރު / ސ.ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާއިން
ހުރަވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އެކްސްޕޯޓް ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާއިން
ދަ ގުޑްވިލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އިޤްތިޞާދަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ވަސީމު
މއ.ގްލޭމަރ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ލުޠުފީ
ގ.ގްރީންލޭންޑް
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޢަބްދުލްކަރީމް
ހ.ރުކުމާގެ
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ މިޔުޒިކާއި ރާގު އުފެއްދުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ޝަފީޢު ޢަލީ
މއ.ކެލާގެއާގެ
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ފިލްމާއި ތަމްސީލުކުޅުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ފަތުޙުﷲ ވަޙީދު
ހ.ނޫއަލި
ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޢަބްދުﷲ
ކުރޭންގެ / ސ.ހިތަދޫ
ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިއްޔާ ވަޖްދީ
ސިލްވަރވިލާ / ސ.މަރަދޫ
ކެއްކުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާއިން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2003 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: