2003 ގައި ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ޑޮކްޓަރ ޙަސަން ސަޢީދު
ދިއްގާގަސްދޮށުގެ/ ސ.ފޭދޫ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް
ރަތްކެޔޮގެ/ ހއ.ކެލާ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު
ރަށްދެބައިގެ/ ސ.ހިތަދޫ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޒާހިރު
މޫނިމާގެ/ ރ.ކަނދޮޅުދޫ
ކޯހުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވިފައިވުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސަޢީދު
ކުއްޅަވައްގެ/ ސ.ހިތަދޫ
ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މަލިކާ އިބްރާހީމް
މއ. ހިތިލާގެ
ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝަރީފު
ހ. ޖަނަވަރީވިލާ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ޑޮކްޓަރ ޙަފްޞާ މުޙަންމަަދު
މ. ފިލާލިއާ
ކޯހުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވިފައިވުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ގުލީޝާން
މ. ވައިޓްބާރޑީ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނާޒިޔާ
ހ. ބުރަކިގެ
ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނަވާޒު
ހ. މެލައިމް
ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު
ގުލްބަކާގެ/ ބ.އޭދަފުށި
ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ހުޝާމް
ހ. ޝާޒު
ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަސީމު
މަޑުފެހިގެ/ ތ.ތިމަރަފުށި
ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ކޯޕްރަލް ފަތުޙުﷲ ޞާލިޙު
ޗަނބޭލީގެ/ ސ. ފޭދޫ
ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ލާންސްކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ޝާހު
ހ. ހިކަނދިގަސްދޮށުގެ
ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ޕްރައިވެޓް ޢަލީ އިޝާމް
ގ. ޒަމާން
ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުބައިރު
މ. މޯނިންގވިލެޖް
ޝިޕްމާސްޓަރ އޮފް ދަ އިއަރ ކަމުގެ މަގާމަށް ހޮވުން
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މާރިޔާ
މއ. މާރާދަގެ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް، ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރައްވާ ފެނެްވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވާފައިވުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަސީމާ
ހ. ޕިންކްސްޓާރ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް، ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރައްވާ ފެނެްވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވާފައިވުން
އަލްފާޟިލާ ނާޡިމާ އަޙްމަދު
ސޯސަންމާގެ/ ހއ.ހޯރަފުށި
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް، ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރައްވާ ފެނެްވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވާފައިވުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝާހު
ގ. ޢަރޫޝާމަންޒިލް
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް، ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރައްވާ ފެނެްވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވާފައިވުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމު
ރަބީޢުމަންޒިލް/ ހއ.ހޯރަފުށި
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް، ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރައްވާ ފެނެްވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވާފައިވުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝިހާމް، އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްފައްތާޙު ޙުސައިންް
ޗާންދަނީމާގެ/ ބ. ހިތާދޫ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވައިފައިވާތީ
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނިހާން
މ. އޯޑަންއެވެނިއު
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވައިފައިވާތީ
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2003 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: