2003 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޙުސައިން
މ.ވާރޭވިލާ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޗާޕުގެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް ސައިކުރާ އިބްރާހީމް ނަޢީމު
ހ.ހޮޅުދޫގެ
ލިޔުމާއި، ކުރެހުމާއި، ފަރުމާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ލިޔުމާއި ފަރުމާކުރުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2003 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: