އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝަރީފު
ހ. ޖަނަވަރީވިލާ

               ތުރުކީގެ މިޑްލް އީސްޓް ޓެކްނިކަލް ޔުނިވަރސިޓީގައި، ޖަނަވަރީ 2001 ން ޑިސެންބަރު 2002  ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި މާސްޓަރ އޮފް ސައެންސަސް އިން އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކް އެންޖިނިއަރިންގ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.