ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޒާހިރު
މޫނިމާގެ/ ރ.ކަނދޮޅުދޫ

               ނޭޕާލުގެ ޓްރިބުވާން ޔުނިވަރސިޓީގައި، އޭޕްރިލް 1999 ން މޭ 2002 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި މާސްޓަރ އޮފް މެޑިސިން އޮފްތަލްމޮލޮޖީ ކޯހުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވިފައިވާތީ.