ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު
ރަށްދެބައިގެ/ ސ.ހިތަދޫ

               ކެނެޑާގެ ޑެލްހައުސީ ޔުނިވަރސިޓީގައި، ބަޔޯލޮޖީގެ ރޮނގުން 2003 ވަނަ އަހަރު، ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލުކުރައްވާފައިވާތީ.