އަލްފާޟިލް އަލްސަމަތު މުޙަންމަދު
ފެބުރުވަރީގެ/ގދ.ނަޑެއްލާ

               2001 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވި، 3 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިންގ ފެޑެރޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، ފްލައި ވެއިޓް ކެޓަގަރީން ރަންމެޑެލް ހޯއްދަވާފައިވާތީ.