ޝަމީމު ފައިޞަލް އަޙްމަދު
ހ.ރީޝާމަންޒިލް

               މިސުރުގައި، 2004 ވަނަ އަހަރު އޮތް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ، މުބާރާތުގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ ހޯދާފައިވާތީ.